Make your own free website on Tripod.com
*Armor Takes 5 more Speed away when you block*
5000 Goku's Gi 100 Power
10000 Kai's Gi 200 Power
14000 Saiyan Armor 300 power
18000 Advanced Saiyan Armor 400 power
24000 Freezer Armor 500 Power
30,000 Android Cuirass 600 Power
50,000 Future Saiyajin Armor 800 Power